Kirkelige handlinger og registrering

Her kan du finde nyttig information om registreringer og kirkelige handlinger. Henvendelse vedr. registrering og kirkelige handlinger skal ske til kirkekontoret. Du kan desuden finde supplerende oplysinger på www.borger.dk, hvor der er en række selvbetjeningsmuligheder.   


Fødsel/faderskab

En fødsel anmeldes sædvanligvis af jordemoderen til moderens bopælssogn. Er forældrene ikke gift, skal forældrene anmelde faderskabet digitalt inden 14 dage via digitalanmeldelse på borger.dk Senest seks måneder efter fødslen skal barnet have et navn, hvor både for- og efternavn indgår.

Dåb og navngivning 

Ved dåb

Ønsker man, at barnet skal døbes i Skt. Johannes Kirke, kontaktes kirkekontoret for at aftale en dato for dåben. I de fleste tilfælde kan kirkekontoret fortælle, hvilken præst der foretager dåben på den ønskede dato. For at få alle de relevante oplysninger, udfyldes og indsendes en dåbsformular.

Senest 14 dage før dåben skal kirkekontoret vide, hvad barnet skal hedde, samt navn og adresse på mindst to og højst fem faddere. Oplysningerne kan indtastes i følgende formular.

I Skt. Johannes Kirke er der mulighed for at få sit barn døbt i forbindelse med gudstjensten om søndagen samt på visse lørdage, som fremgår af kalenderen. 

Ved navngivning

Inden barnet er blevet seks måneder skal forældrene, eller den der har forældremyndigheden over barnet, sørge for, at barnet får et for- og efternavn.

Du kan læse mere om navneregler på borger.dk. Det er også her, du/I registrerer navngivningen, medmindre den finder sted i forbindelse med dåb. 

Konfirmation

Skt. Johannes kirke tilbyder konfirmandundervisning til N. Kochs Skole 7. årgang, samt Skovvangsskolens 7. årgang som deles med Christianskirken. Forløbet strækker sig fra september til maj, hvor konfirmationen finder sted.

Hvis du vil konfirmeres, skal du deltage i konfirmandundervisningen. Vil du konfirmeres i en anden kirke, kan du sige det ved tilmeldingen. Hvis du er i tvivl, om du vil konfirmeres, kan du deltage i undervisningen og tage stilling til det senere. 

Præsten orienterer nærmere i begyndelsen af skoleåret, hvor det vil være muligt at tilmelde sig. Læs mere her.

Vielse

Ønsker man en vielse i Skt. Johannes Kirke, kontaktes kirkekontoret for at aftale en dato og fastsætte et klokkeslet for vielsen. For at få alle relevante oplysninger udfyldes og indsendes vielsesformularen.

Kirkekontoret skal efterfølgende have en vielses-/ægteskabserklæring sammen med navn og adresse på to vidner.  
Vielses-/ægteskabserklæringen får ægteparret fra vielseskontoret ved kommunen eller via borger.dk.
 Erklæringen må ikke være mere end fire måneder gammel, når vielsen finder sted.

Inden vielsen finder sted har præsten, der skal foretage vielsen, en samtale med parret. Prøvelsesattesten afleveres til kirkekontoret 

Kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab
Er man borgerligt viet, men ønsker en kirkelig velsignelse, kontaktes kirkekontoret ligeledes for at fastsætte dato og klokkeslæt for den kirkelige velsignelse.

Navneændring

Navneændring behandles normalt af dit bopælssogn, men anmeldes digitalt. Der et gebyr for sagsbehandlingen i forbindelse med en navneændring, der skal betales forinden. Beløbet justeres hvert år o gligger på omkring 500 kr. Sker navneændringen i forbindelse med en vielse, og der er tale navnesammenfald, undtages man for gebyret. I særlige tilfælde kan man også undtages gebyr ved samtidig navneændring i nærmeste familie. 

Digital anmeldse af navneændring på borger.dk

Navneregler borger.dk

Regler for betaling ankestyrelsen.dk 

Dødsfald

De fleste vælger at lade bedemanden ordne papirerne i forbindelse med dødsfald, men man er altid velkommen til at kontakte kirkekontoret, der gerne hjælper, vejleder og besvarer spørgsmål.
Vælger efterladte selv at ordne papirerne, skal man senest 2 hverdage efter dødsfaldet afleverer dødsanmeldelse og dødsattesten i afdødes bopælssogn. Dødsanmeldelsen kan indtastes på borger.dk 

På kirkekontoret aftales tid og sted for bisættelse/begravelse, samt hvilken præst, der medvirker.

Betingelsen for, at man kan blive bisat /begravet fra Skt. Johannes Kirke, er, at afdøde havde bopæl, løst sognebånd til en af kirkens præster eller havde en klar tilknytning til Skt. Johannes sogn.

Skt. Johannes kirke har ikke egen kirkegård, men ligger op ad Nordre Kirkegård, der er kommunal kirkegård. 

Den afdødes aske kan blive spredt over åbent hav, hvis afdøde skriftligt har tilkendegivet et ønske om det. Der findes en blanket på borger.dk, der kan printes og benyttes til formålet. Husk at informere dine nærmeste om dit ønske. 

Attester mm.

Kirkekontoret udsteder en række attester. Det kan ske ved personligt fremmøde og forevisning af gyldig ID. De fleste attester kan desuden bestilles via borger.dk og sendes efterfølgende til egen folkeregisteradresse. 

Kirkekontoret kan kun give indsigt i borgeres egne og børns oplysninger, indtil børnene er fyldt 18 år.

Ønsker man indsigt i ældre oplyninger f.eks. i forbindelse med slægtforskning, henvises til Rigsarkivets arkivileronline.

Medlemskab

Alle kan blive medlem af Folkekirken. Eneste forudsætning for medlemskab er, at du er kristent døbt. Det er op til dig, hvordan og hvorfor du ønsker at være en del af folkekirken. Folkekirken er rummelig for mange fortolkninger af tilværelsen og af bibelen. 

Ændring af Medlemskab er et personligt anliggende og må kun udføres af personen selv, medmindre der foreligger en fuldmagt. Ved ændret medlemsforhold fremsendes ny Fødsels- og dåbsattest. Du kan ændre dit medlemsforhold via hjemmesiden eller ved personlig henvendelse til kirkekontoret, hvor du mod forevisning af gyldig ID kan indlevere ind- eller udmeldelse. 

Medlemskab: Optagelse i Folkekirken

Medlemskab: Udmeldelse af folkekirken 

Du er altid velkommen til at tale med en af kirkens præster om din overvejelser, eller du kan kontakte kirkekontoret.  

Sognebånd

Som medlem af folkekirken hører man som hovedregel til menigheden i det sogn, hvor man bor. Man kan imidlertid ved at løse sognebånd slutte sig til en præst i et andet sogn. Ved at løse sognebånd får man ret til at blive betjent af den præst, man har løst sognebånd til. Anmodningen om at blive sognebåndsløser skal være ledsaget af oplysninger om navn, personnummer og adresse. Hvis præsten ønsker det, skal man også give en begrundelse for ønsket om at løse sognebånd. Anmodning kan ske til kirkekontoret. 

Find yderligere information om sognebåndsløsning på kirkeministeriets hjemmeside www.km.dk