Vi har en ledig stilling som kirke- og kulturmedarbejder til undervisning af vore minikonfirmander til besættelse pr. 15. aug. 2019.

Sankt Johannes Kirke opretter pr. 15. aug. 2019 en ny stilling som medarbejder til børneområdet, primært til undervisning af minikonfirmanderne. Stillingen er foreløbigt på et års ansættelse, og i løbet af 2019 afgøres om funktionen skal gøres til en fast stilling.

Stillingen er på 3 - 5 timer ugentligt, afhængig af holdstørrelser. Som en kirkelig arbejdsplads må der lejlighedsvis forventes arbejde på helligdage, i weekender og også om aftenen.

Vores nye medarbejder skal på selvstændig vis styrke kirkens profil ved at medvirke til at understøtte de eksisterende aktiviteter og bygge bro mellem børn og kirken. Vores nye medarbejder skal i samråd med menighedsråd, præster og kirkens ansatte udvikle særskilte aktiviteter til kirkens børn- og ungemålgruppe, og styrke det diakonale arbejde. Medarbejderen skal medvirke til at understøtte kontakten mellem børn, skole og forældre.

Sankt Johannes Kirke er en aktiv og travl kirke, og vi lægger stor vægt på et godt samarbejdsklima, en respektfuld og værdig omgangstone samt hjælpsomhed mellem alle funktioner, når det påkræves. Der stilles krav til selvstændighed, og vores nye medarbejder må forventes at skulle bidrage til kirkens liv og vækst.

Vi ønsker en person, som:
 har faglige kvalifikationer inden for pædagogik og undervisning
 kendskab til kristendom eller besidder en kristendomsfaglig baggrund
 har erfaring med at arrangere og afvikle arrangementer og begivenheder
 er udadvendt, initiativrig og god til at skabe relationer
 er dynamisk og omstillingsparat
 er en samarbejdsorienteret holdspiller på tværs af faggrænser

Vi tilbyder:
medindflydelse på egen hverdag og udvikling af opgaverne – gode og dynamiske kolleger – et kirkeliv med masser af aktivitet og fællesskab – smukke omgivelser midt i byen – et driftssikkert og nysgerrigt menighedsråd med holdninger og som er medskabende.

Ansættelsen vil ske i henhold til Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10–‐ fællesoverenskomsten og organisationsaftalen for kirkefunktionærer med kerneopgaver som kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for sognemedhjælpere/kirke- og kulturmedarbejdere.
Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk

Ansøgeren skal leve op til de kompetencekrav, der findes for området, men ækvivalering finder ikke sted, når ansættelsen er på under otte timer om ugen.Der er ikke rådighedsforpligtelse til stillingen. Der indhentes børneattest.

Ansøgning
Ansøgning vedhæftet CV sendes via mail til katehornbek@hotmail.com, mærket mini i emnefeltet. Ansættelsessamtaler forventes afholdt: 11/6 og / eller 13/6 Sidste ansøgningsfrist er: 20/5 – 2019 kl. 16.00 Ansættelse fra: 15. aug. 2019

Nærmere oplysninger
Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til: kontaktperson Kate Hornbek og Præst Leise Christensen – kontaktoplysninger ses på kirkens hjemmeside: https://www.sktjohannes.dk/

Ansættelsesstedet er:
Sankt Johannes Kirke, Peter Sabroes Gade 1, 8000 Aarhus C, Tlf.: 86137373

 


Assistent til Kirkekontoret ved Sankt Johannes Kirke, Trøjborg

 

En stilling som assistent ved Sankt Johannes Kirke, Trøjborg Sogn er ledig pr. 1. maj og til besættelse snarest muligt derefter.

Stillingen er en deltidsstilling/fleksjobstilling på 12 – 15 timer ugentlig

Assistenten skal varetage følgende opgaver:

 • Kordegneopgaver:
  Personregistrering:  primært fødsler, dåbsanmeldelser og navngivninger
 • Økonomiopgaver:
  Optælling og opgørelse af kollektpenge, entrébetalinger, donationer, indsætte penge i bank
 • Betjene kirkens kontor i åbningstiden (tirsdag, onsdag og fredag 9-13, torsdag 15-17)
  Administrative opgaver: tilmeldinger, lokaleleje, kirkestatistik, kirkebogsopslag, kontorartikler, frankering, arkivering, kopiering
 • Assistent for kirkekontoret og præsterne, behjælpelig med kopiering og udarbejdelse af programmer
 • Administrative forhold ved kirkelige handlinger: Udforme sangark, indtaste konfirmander i person, kommunikere med dåbsforældre, sende dåbsbreve ud, forberede materiale, der skal bruges ved dåb, sende vielsesbreve ud, genererer attester.
 • Håndtere kirkens kalender
   

Sognet har ca. 12.000 indbyggere, hvoraf ca. 9.200 er medlem af Folkekirken. Sognet har en meget stor andel af meget unge indbyggere, grundet nærhed til Aarhus Universitet.

I kirken er der foruden præster og kordegne ansat en daglig leder, en organist og to kirketjenere, samt en kirke- og kulturmedarbejder på deltid med særligt ansvar for børn og ældre

Vi forventer, at du:

 • Er samarbejdsvillig, omhyggelig, fleksibel og flittig
 • Har kordegneuddannelsen og erfaring med arbejdet

Ansættelsen sker i Trøjborg Sogn.

Ansættelsen vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 og Organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 for kirkefunktionærer og det tilhørende protokollat for kordegne.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 1. Lønnen aftales inden for intervallet kr. 249.025-308.005 i årligt grundbeløb. Der er ikke rådighedstillæg til stillingen

 

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til kontaktperson Kate Hornbek på Tlf.:21754465

Ansøgningen med relevante bilag sendes til kontaktperson Kate Hornbek på 8120fortrolig@sogn.dk

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest fredag den 27. april 2019

Ansættelsessamtaler forventes afholdt umiddelbart derefter.


 

Uopfordrede ansøgninger sendes til daglig leder ved kirkekontoret.